Regulamin

Regulamin skonstruowany jest tak aby zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawne działanie.

1. Domki wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 17.00 ( istnieje możliwość szybszego zakwaterowania po uzgodnieniu telefonicznym z właścicielem ), a kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego. Zakwaterowanie możliwe w godzinach 17.00 – 21.00.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji domku. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. Cena za domek nie obejmuje opłaty klimatycznej określonej Uchwałą Gminy Wicko regulujecie Państwo w dniu przyjazdu.

4. Dla każdego domku jest jedno miejsce parkingowe – bezpłatne.

5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie ( rozmowa telefoniczna , sms) lub mailowo. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt w ciągu 2 dni od daty wstępnej rezerwacji, chyba, że umówiono się inaczej . W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 2-dni, rezerwację uznaje się za nieważną. Możemy także prosić o elektroniczne (email) potwierdzenie wpłaty zadatku w ciągu 24-48 h. Nie potwierdzenie wpłaty w wyżej wymienionym terminie może skutkować automatyczną anulacją rezerwacji.

6. W razie rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (przepada).

7. W tytule przelewu proszę o umieszczenie: imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu.

8. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

9. Wszelkie usterki w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.

10. Wynajmujący w pełni odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia domku oraz jego wyposażenia spowodowane jego działaniem lub osób przebywających w domku.

11. Prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad BHP i PP. (w domkach nie wolno używać kuchenek gazowych, grzałek, żelazka i innych urządzeń elektr. (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komp). Używanie żelazka po uzgodnieniu z właścicielem.

12. Wynajmujący nie może przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

13. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w domku, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Wynajmującego.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domku będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta po uprzednim kontakcie z wynajmującym. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy zostaną zniszczone.

16. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Prosimy o niepozostawianie dzieci bez opieki szczególnie na placu zabaw.

17. Osoby spoza ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie .

18. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.

19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia ( papierosy, e-papierosy itd). Zabrania się używania otwartego ognia, palenia świeczek, używania urządzeń tj. grille

elektryczne, grzałki, termowentylatory, grzejniki elektryczne w domku. W przypadku złamania zakazu palenia Wynajmujący zostanie obciążony kosztami ozonowania domku. Koszt ozonowania około +/- 300 zł

20. Gość przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe (po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu, przyjmujemy psy małe rasy) obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym mieszkańcom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie. Klienci są zobowiązaniu do posprzątania po swoim psie lub innym zwierzęciu.

21. Niestawienie się Gościa w obiekcie w dniu rozpoczęcia pobytu bez uprzedniego kontaktu z właścicielem obiektu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia domku innemu Gościowi.

22. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze do domku, bramki, pilot do bramy powinien zwrócić w dniu wyjazdu. Zagubienie kluczy powoduje zwrot kosztów za wymianę zamków. Zgubienie pilota – koszt obciążenia Wynajmującego uzgodniony z firmą, która zajmuje się obsługą bram automatycznych.

23. Dla zapewnienia komfortowego wypoczynku wszystkim naszym Gościom kategorycznie zabrania się czyszczenia i smażenia ryb w domkach. Niestosowanie się do zakazu skutkuje obciążeniem Wynajmującego kosztami ozonowania domku. Koszt ozonowania około +/- 300 zł

24. W przypadku rażącego nie przestrzegania ciszy nocnej między 22.00, a 07.00, lub zakłócania wypoczynku innym gościom właściciel ośrodka może odmówić dalszego pobytu bez zwrotu kosztów.

RODO

Zapewnienie bezpieczeństwa
w trakcie epidemii

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……… prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ……… , adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ……… NIP: ……… , REGON: ……… , e-mail: ……… , tel.: ……… .

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem (konsumentem), kontrahentami, osobami współpracującymi a także dla celów handlowych i reklamowych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych.
4. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamierzonego celu i współpracy z Administratorem, w tym zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem realizacji umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych: biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty świadczące obsługę prawną. Dane udostępniane będą w oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją uprawnień wynikających z czynności prawnej, w tym także realizacją obowiązków podatkowych i księgowych, jednakże nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane. Dane zbędne będą systematycznie usuwane w sposób uniemożliwiający ich dalsze wykorzystanie.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

11. Informuję Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich.
Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

W związku z epidemią COVID-19 stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Osadzie Dinozaurów. Przygotowaliśmy zestaw zasad i procedur stosowanych w naszych obiektach.
 

  1. Na całym terenie Osady Dinozaurów, umieszczone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Znajdują się one zarówno przy wejściu (przy budynku recepcji), jak i w każdym z domków.

  2. Każdy Domek został wyposażony w płyn dezynfekcyjny oraz mydło:

  • w kuchni znajduje się płyn dezynfekcyjny wraz z instrukcją dot. jego stosowania,
  • w łazience i toalecie znajduje się mydło wraz z instrukcją dot. mycia rąk.

  3. Środki myjące i dezynfekcyjne są na bieżąco uzupełniane.

  4. W recepcji możliwy jest zakup maseczki.

  5. Czas przebywania Gości w recepcji jest ograniczany do minimum przy zachowaniu dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości między osobami). Jednocześnie w recepcji może być obsługiwana jedna osoba. Każda osoba przebywająca w recepcji jest zobowiązana do nałożenia maseczki zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

  6. W sprawach niewymagających kontaktu bezpośredniego rekomendujemy kontakt telefoniczny lub mailowy.

  7. Rekomendowana jest rezerwacja online za pośrednictwem e-maila lub telefoniczna.

  8. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego zachowywany jest dystans społeczny – odległość między osobami min. 1,5 m.

  9. Rekomendowane jest rozliczanie usług w sposób bezgotówkowy.

  10. Na czas obowiązywanie obostrzeń epidemicznych obowiązuje zakaz przebywanie w obiekcie osób niezameldowanych, co oznacza, że do odwołania Goście Domków nie mogą zapraszać osób z zewnątrz.

  11. Po opuszczeniu Domku przez Gości (a przed przyjęciem kolejnych) obiekt jest sprzątany i dezynfekowany (m.in. dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe w każdym z pomieszczeń, w tym oparcia krzeseł, meble, sprzęty, a pomieszczenia są gruntownie wietrzone).

  12. Personel sprzątający wykorzystuje jednorazowe maseczki, rękawiczki, a w razie potrzeby jednorazowe fartuchy z długim rękawem. Pościel i ręczniki prane są w temp. min. 60oC z dodatkiem detergentu. Pościel prana i dostarczana jest w reżimie sanitarnym.

  13. Informacja o wysprzątaniu i zdezynfekowaniu Domku przed przyjęciem Gości znajduje się na stole kuchennym. Jest potwierdzona datą, godziną i podpisem osoby wykonującej czynności związane ze sprzątaniem i dezynfekcją.

  14. W Domkach zostało ograniczone rutynowe sprzątanie.

  15. Nie stosujemy suszarek nadmuchowych, a korzystanie z suszarek do włosów w łazienkach możliwe jest jedynie wówczas, gdy zameldowani Goście są z tego samego środowiska.

  16. Zalecamy (w miarę możliwości) systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń w obiekcie podczas jego użytkowania.

  17. W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałyby zagrożenie Gości oraz personelu.Może również odmówić wynajęcia Domku w przypadku uzasadnionych podejrzeń dot. zarażenia wirusem COVID-19.

  18. Na wypadek potrzeby czasowego odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wyznaczone i przygotowane zostanie specjalne pomieszczenie przeznaczone do jej pobytu, wyposażone w m.in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekcyjny.

  19. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Równocześnie będzie on zobowiązany powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  20. Niezbędne dane na wypadek konieczności kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub służbami medycznymi:

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gdańska 63A, 84-300 Lębork, tel.: 59 862 10 10, e-mail: psselebork@poczta.onet.pl
  • Pogotowie ratunkowe – tel.: 999
  • Ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej i w sieci GSM – tel.: 112

KONTAKT

Łeba, ul. Kolonijna 21
501 290 648
osadaleba@interia.pl

JAK TRAFIĆ